டொனால்ட் டிரம்பிற்கு முன்பு கங்கை நீர் ஆக்ராவை அடைகிறது, கங்காஹாரில் இருந்து யமுனாவுக்கு 950 கியூசெக் தண்ணீர் வெளியிடப்பட்டது

டொனால்ட் டிரம்பிற்கு முன்பு கங்கை நீர் ஆக்ராவை அடைகிறது, கங்காஹாரில் இருந்து யமுனாவுக்கு 950 கியூசெக் தண்ணீர் வெளியிடப்பட்டது

Ganga water has reached the Yamuna in Tajnagri, Agra, from Gangnahar for the visit of US President Donald Trump. According to the engineers of the Irrigation Department, 950 cusecs of Ganges water was released into the Yamuna through Gangahar, which has now reached Agra.

Earlier, a high-level meeting was held on 19 February on behalf of the Irrigation Department based on the letter of DM, Commissioner of Agra. XEN of Mathura's Irrigation Department was also present in the meeting. With immediate effect that day, 500 cusecs of water was released from Gangahar to Yamuna via Hindon. Then according to demand, in two phases and 450 cusecs of water was released from Gangnahar. According to the engineers of the irrigation department, now 950 cusecs of Ganges water has reached Yamuna river in Agra.

Agra officials had sent a letter to the Department of Governance, Administration and Irrigation saying that US President Donald Trump is coming to Agra on 24 February. At present, the water level in Yamuna is low and there is bad odor in the water. For this, 950 cusecs of water was requested to be released through Gangahar in three phases. On the basis of the request, the Ganga water released with the permission of the engineers of Meerut Irrigation Department has reached Agra.

Special look at Ganganhar
According to the engineers of the irrigation department, the demand of water for agricultural works is very high at present. For this reason, Gangahar is being monitored so that farmers do not face any problem. Presently, it is not possible to release any more water into the Yamuna river in view of the farmers' demand for irrigation. This water is being given only after reduction in irrigation water.

You may like these posts